Konkurs prozatorski
II Konkurs Prozatorski portalu www.mlodetalenty.online pod hasłem "Nadzieja"


I   Organizatorzy

Organizatorem II Konkursu Prozatorskiego jest Redakcja portalu www.mlodetalenty.online.

II   Zasady uczestnictwa

   1. Konkurs ma charakter zamknięty, skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu w przedziale wiekowym 13-19 lat oraz do ósmoklasistów ze szkół podstawowych.
   2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy portalu, którzy spełnili warunki: (1) udostępnili post: https://mlodetalenty.online/wzbogac-polska-nauke-o-badania-w-zakresie-pedagogiki-medialnej-15-minutowa-ankieta/ na swoim profilu fb, (2) polubili profil fb MlodeTalenty.online.
   3. Prosimy o przesłanie prac zgodnych z hasłem konkursu, nigdzie dotąd niepublikowanych (także w Internecie), ani nienagradzanych na innych konkursach, o długości nieprzekraczającej pięciu stron maszynopisu (format A4, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, marginesy standardowe, interlinia 1,5), zapisanych w formacie .doc lub .docx.
   4. Prosimy o dostarczenie tekstów pocztą elektroniczną na adres: [email protected]. W temacie maila prosimy wpisać godło (słowo lub zestaw słów, rodzaj pseudonimu przyjętego jednorazowo na potrzeby konkursu lub imię i nazwisko, pod którym autor chce się ujawnić) i po myślniku dopisać – II Konkurs Prozatorski MT. Prosimy, aby przesłany dokument tekstowy w załączniku nosił tę samą nazwę. Przykład 1: Lilianna – II Konkurs Prozatorski MT –> w przypadku, gdy „Lilianna” to godło. Przykład 2: Lilianna Guzik – II Konkurs Prozatorski MT –> w przypadku, gdy „Lilianna Guzik” to realne imię i nazwisko, pod którym autor chce się ujawnić.
   5. Prosimy w treści maila umieścić:

– tytuł pracy,
– imię i nazwisko autora wraz z informacją, czy autor udziela zgody na publikację tekstu pod swoim imieniem i nazwiskiem,
– pseudonim artystyczny, jeśli autor chce pod nim wystąpić (może być spójny z godłem),
– nazwę szkoły, w której uczeń podejmuje naukę,
– klasę, do której uczęszcza (może być bez symbolu literowego).

III   Nagrody:

   1. Nagrodą dla dziesięciu najlepszych autorów prac konkursowych będzie wyróżnienie oraz otrzymanie oceny kształtującej Dr Aldony Senczkowskiej-Soroki.
   2. Dodatkowo autor najlepszej pracy spośród wszystkich nadesłanych otrzyma jednorazowo 200 zł na wskazane konto bankowe.
   3. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 15.04.2020 roku na portalu edukacyjnym www.mlodetalenty.online.
   4. Ocena kształtująca pracy konkursowej oraz nadesłane utwory zostaną opublikowane na portalu www.mlodetalenty.online wraz z informacjami dotyczącymi autorów: imieniem i nazwiskiem bądź pseudonimem, nazwą szkoły oraz klasą.

IV   Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Redakcja portalu MlodeTalenty.online.
   2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji rozwijania warsztatu pisarskiego uczniów na portalu www.mlodetalenty.online na  podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Komisji Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
   3. Imię i nazwisko (bądź pseudonim artystyczny), nazwa szkoły oraz klasa, do której uczęszcza autor  zostaną upublicznione na portalu MlodeTalenty.online (https://www.mlodetalenty.online), dodatkowo mogą zostać opublikowane na Facebooku (https://www.facebook.com/mlodetalenty.online).
   4. Dane osobowe uczestników konkursu przechowywane będą przez nieograniczony czas.
   5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
   6. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować odmową uczestnictwa w konkursie.

V   Postanowienia ogólne:

  1. Autorzy dziesięciu najlepszych prac zostaną powiadomieni mailowo o wyróżnieniu.
  2. Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, niepublikowany i nienagradzany na innych konkursach i jest akceptacją niniejszego Regulaminu.
  3. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy.
  4.  Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2020 roku (decyduje data oraz godzina dostarczenia pracy na skrzynkę mailową [email protected]).